2012-05-15  21:43:48

Studiuję, badam, komercjalizuję
autor:Projekt pn. "Studiuję, badam, komercjalizuję – program wsparcia doktorantów UMB " współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, powstał i realizowany jest z myślą o doktorantach Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferowana w projekcie pomoc stypendialna ma za zadanie wspomóc ich rozwój naukowy, bowiem prowadzą oni badania w dziedzinach uznanych za szczególnie istotne dla rozwoju innowacyjnego Podlasia.
Komplementarną formą wsparcia będzie szkolenie w zakresie pozyskiwania funduszy na badania naukowe, ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji wiedzy w dziedzinie nauk medycznych, farmaceutycznych i nauk o zdrowiu.
Aby móc ubiegać się o stypendium należy być studentem I, II, III lub IV roku stacjonarnych studiów doktoranckich UMB lub pracownikiem etatowym uczelni, zatrudnionym na stanowisku asystenta z wszczętym przewodem doktorskim i zamieszkiwać na terenie województwa podlaskiego. Dodatkowo należy wykazać się odpowiednim dorobkiem naukowym rejestrowanym w Current Contents lub Medline. Wysoko punktowane są także patenty oraz granty badawcze pozyskane od przedsiębiorstw lub z źródeł zewnętrznych. Nie bez znaczenia są również wystąpienia na konferencjach zarówno krajowych jak i zagranicznych oraz uzyskane nagrody.
Obecnie zakończyła się rekrutacja i przyznane zostały stypendia w pierwszej edycji. Kolejne dwie edycje planowane są odpowiednio we wrześniu 2012 i 2013 roku.
Projekt realizowany jest od 1 lutego 2012r. i zakończy się 30 września 2014r. Wartość projektu wynosi 3 071 500 zł i jest w 100% finansowana ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie mogą uzyskać więcej informacji kontaktując się z Koordynatorem Programu Stypendialnego - prof. dr hab. Adrianem Chabowskim (tel. 85 748 55 88) lub z Kierownikiem Projektu – Elżbietą Matuk z Działu Integracji Systemu Zarządzania wraz z Zespołem ds. Projektów Pomocowych (tel. 85 748 55 22), bądź zaglądając na stronę projektu http://www.sbk.umb.edu.pl